Quyết định xếp hạng doanh nghiệp thực hiện CoC-VN 2015

HIỆP HỘI XUẤT KHẨU
LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số: 21 / QĐ - HHXKLĐ

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  04  tháng 12  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Xếp hạng doanh nghiệp thực hiện CoC-VN
 
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 
          - Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
          - Căn cứ Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
          - Căn cứ các quy định của Bộ quy tắc ứng xử ( CoC-VN ) và Cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện CoC-VN của các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;
          - Căn cứ biên bản họp Hội đồng giám sát và đánh giá thực hiện CoC-VN ngày 18  tháng 11 năm 2015;
                   
                                                   QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Xếp hạng 66 doanh nghiệp được giám sát và đánh giá việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử năm thứ 3 ( thời gian từ 01-5-2014 đến 30-6-2015 ) gồm : 26 doanh nghiệp hạng 5 sao; 36 doanh nghiệp hạng 4 sao và 4 doanh nghiệp hạng 3 sao ( danh sách kèm theo );
Điều 2 : Văn phòng Hiệp hội căn cứ kết quả xếp hạng này để cấp Giấy chứng nhận cho từng doanh nghiệp và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;
Điều 3 : Văn phòng Hiệp hội và các doanh nghiệp có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Các t/viên HĐGSĐG
- Lưu VPHH.
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
 Nguyễn Lương Trào
 KẾT QUẢ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BỘ QUY TĂC ỨNG XỬ COC-VN NĂM 2014-2015

I. DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 6 SAO: 0 doanh nghiệp

II. DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 5 SAO: 26 doanh nghiệp.
1. Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD (LOD)
2. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đướng sắt  (VIRASIMEX)
3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON)
4. Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu (TECHSIMEX)
5. Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC)
6. Công ty TNHH một thành viên cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA)
7. Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC)
8. Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC)
9. Công ty cổ phần bách nghệ Toàn cầu (GLOTECH)
10. Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET)
11. Công ty cổ phần XNK thương mại hợp tác nhân lực Quốc tế Việt Nam  (VINAINCOMEX)
12. Công ty TNHH Ánh Thái Dương (ADC)
13. Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (INMASCO)
14. Trung tâm phát triển việc làm phía nam HITECO-TRAENCO
15. Công ty Cổ phần Việt Hà-Hà Tĩnh (VIHATICO)
16. Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và du lịch Quốc tế Milaco (MILACO)
17. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn (COOPIMEX)
18. Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (SOVILACO)
19. Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)
20. Công ty cổ phần quốc tế Trường gia TMC (TRAMINCO)
21. Công ty TNHH ESUHAI (ESUHAI Co Ltd)
22. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân (VICM)
23. Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (HALASUCO)
24. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (HOÀNG LONG CMSC)
25. Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực-Haui (LETCO)
26. Công ty cổ phần nhân lực Thuận Thảo (THUAN THAO)

III. DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 4 SAO: 36 doanh nghiệp
1. Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC (IDC)
2. Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO SDA)
3. Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hà Nội (SERVICO HANOI)
4. Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong (HAI PHONG)
5. Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng (VTC)
6. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại CTM (CTM CORP)
7. Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu  (GMAS)
8. Công ty CP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia  (SULECO)
9. Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông (ESTRALA)
10. CTCP nhân lực và thương mại VINACONEX (VINACONEX MEC)
11. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (TRACODI)
12. CTCP thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Tracimexco (TRACIMEXCO-HRI)
13. Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại (LABCO)
14. Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO)
15. Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO)
16. Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vu và xuất nhập khẩu Quận I (FIMEXCO)
17. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên (BATIMEX)
18. Công ty cổ phần may và xuất khẩu lao động Phú Thọ (PHU THO Co)
19. Công ty cổ phần Cung ứng lao động dịch vụ xây dựng thủy lợi (HYCOLASEC)
20. Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (VINACONEX SAIGON)
21. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Vinacomin (COALIMEX)
22. Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật Trung ương (CERFINAR)
23. Công ty cổ phần Thủy sản khu vực 1 (SEA CO. No 1)
24. Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (VIETRAVEL)
25. Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP (VNSTEEL)
26. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim (VILEXIM)
27. Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng (CHAU HUNG Jsc)
28. Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco (NOSCO-IMAST)
29. Công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (PETROMANNING)
30. Tổng công ty cơ khí xây dựng-Công ty TNHH một thành viên (COMA)
31. Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế (INTERSERCO)
32. Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)
33. Công ty TNHH Xây dựng-Sản xuất-Thương mại Trường Giang (TGCo)
34. Chi nhánh xuất khẩu lao động VINAMOTOR
35. Công ty cổ phần đầu tư phát triểnThăng Long (TLG)
36. Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam (VINAMEX)

IV. DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 3 SAO: 4 doanh nghiệp
1. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (VINAGIMEX)
2. Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát (VICA)
3. Công ty cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng (SONGHONG IM)
4. Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM (VIETCOM HUMAN)

V. DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 2 SAO: 0 doanh nghiệp

MyPassion
TT Phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long

HOTLINE: 0934 999 130 | 04 3757 8412
41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
KCN Thăng Long I, Đông Anh, HN