HoangLongCMS
Đào tạo và định hướng nghề nghiệp
19:29 | 6/9/2012

Đối với doanh nghiệp cung ứng nhân lực chuyên nghiệp thì chất lượng nguồn nhân lực là lợi thế so sánh hàng đầu. Nguồn nhân lực đạt về cả lượng và chất sẽ góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Hoàng Long CMS xác định mục tiêu chiến lược là nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và định hướng nghề cho người lao động, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người sử dụng lao động ở cả thị trường trong và ngoài nước.